Trang chủGóc học tập hs - sv

Thông báo lịch nghỉ hè năm 2015

.SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

 

 

Số: …. /TB – DHN/2015

(Kế hoạch nghỉ hè năm học 2015)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 01  tháng 6  năm 2015

 

Kính gửi: -   Ông(Bà) Trưởng các Phòng, Ban;

-    CB, GV trong toàn trường;

-  Học sinh các lớp trong toàn trường.

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về kế hoạch nghỉ hè năm học 2015 - 2016. Phòng Tổ

chức - Hành chính thông báo tới toàn thể CB, GV, CNV, học sinh trong toàn trường kế hoạch nghỉ hè năm

học 2015 – 2016 sẽ được thực hiện cụ thể như sau:

I. Đối với các lớp khoá 7 hệ chính quy 02 năm.

  1. Các lớp: K7A3: A4: A5: A6: A7: A8 đi thực tập bình thường theo kế hoạch;
  2. Các lớp: K7A9: A10; A11; A12 nghỉ hè từ ngày 8 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015. Ngày 1 tháng 7 năm 2015 đi thực tập bắt buộc theo kế hoạch của khoa thực hành.
  3. Các lớp: K7A13; A14; A15 nghỉ hè từ ngày 15 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 19 tháng 7 năm 2015 . Ngày 20 tháng 7 năm 2015 học sinh đi học bình thường theo kế hoạch.

II. Đối với các lớp khoá 8 hệ chính quy 02 năm.

  1. Các lớp: K8A1; A2; A3; A4; A9; A10; A11 nghỉ hè từ ngày 8 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2015. Ngày 13 tháng 7 năm 2015 học sinh đi học bình thường theo kế hoạch.
  2. Các lớp: K8A5; A6; A7; A8 và K9A1 nghỉ hè từ ngày 15 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 19 tháng 7 năm 2015 . Ngày 20 tháng 7 năm 2015 học sinh đi học bình thường theo kế hoạch.

III. Đối với học sinh hệ chuyển đổi, nghỉ 02 tuần vào các ngày 20; 21 và 27; 28 tháng 6 năm 2015. Ngày 4 tháng 7 năm 2015 học sinh đi học bình thường.

IV. Đối với học sinh phải học lại, thi lại (hệ chính quy 02 năm) sẽ thực hiện theo kế hoạch học lại, thi lại của phòng Đào tạo từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 đến ngày 10 tháng 7 năm 2015.

V. Đối với CB, GV, CNV trong toàn trường, nghỉ hè từ ngày 15 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015. Ngày 01 tháng 7 năm 2015 CB,GV,CNV đi làm bình thường.

Phòng TC – HC đề nghị CB,GV,CNV trong toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

 

-          Ban giám hiệu – (để bc)

-          Như kính gửi

-          Lưu VP

T/L. HIỆU TRƯỞNG

TP. Tổ chức – Hành chính

 Bài viết liên quan
tuyen sinh duoc ha noi